VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

1. ZÁKLADNÍ ÚSTANOVENÍ

1.1. pixolo.cz s.r.o. (dále jako „Provozovatel“), je provozovatelem internetového serveru Luxusni-Vozy.cz (dále jako „Server“), dostupných na adrese http://www.luxusni-vozy.cz (dále jako „Služba“).

1.2. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Služby (dále jako „Účet“) sloužícímu pro vložení a editaci jednotlivých inzerátů a dalších dat z oblasti nabídky a poptávky motorových vozidel a jejich příslušenství (dále jako „motorová vozidla“).

1.3. Objednatelem placené inzerce je fyzická či právnická osoba (dále jako „Objednatel“) objednávající přístup do Účtu, jehož prostřednictvím lze zadávat jednotlivou inzerci na stránkách Služby.

 


2. SLUŽBA

2.1. Placený přístup do Účtu Služby se objednává na základě registrace Objednatele na Serveru. Službu pro firmy lze objednat minimálně na 1 kalendářní měsíc.

2.2. Placený přístup do Účtu Služby Objednateli umožňuje především: zobrazit nabídku motorového vozidla nabízeného Objednatelem včetně fotografií tohoto motorového vozidla na Serveru, uvést technické a doplňkové informace k nabízenému motorovému vozidlu a zobrazit kontaktní údaje Objednatele.

2.3. Objednatel obdrží ke svému Účtu uživatelské jméno a heslo. Objednatel není oprávněn tyto údaje zpřístupnit třetím osobám.

2.4. Objednatel je povinen uhradit Provozovateli za poskytované služby odměnu podle platného Ceníku služeb a Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednateli objednané a řádně zaplacené služby pokud v těchto Všeobecných obchodních podmínkách není stanoveno jinak.

2.5. Objednatel prohlašuje, že veškeré údaje uvedené ve svém Účtu jsou úplné a pravdivé a jsou v souladu s příslušnými právní předpisy. Objednatel bere na vědomí, že porušení této povinnosti má mimo jiné za důsledek nezveřejnění Objednatelova inzerátu.


3. ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

3.1. Objednatel je oprávněn zadávat přes Účet pouze vlastní inzerci a pouze taková motorová vozidla, která má aktuálně v nabídce. Objednatel je povinen uvádět o motorovém vozidle pouze pravdivé a úplné údaje. V případě, že je nabídka produktu již není aktuální (prodej, zničení, krádež apod.) je povinen Objednatel neprodleně takovou inzerci odstranit. Za obsah a pravdivost uváděných údajů je zodpovědný výlučně Objednatel.

3.2. Objednatel tímto souhlasí se vzhledem, rozložením a ohraničení svého inzerátu.

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat inzeráty obsahující zavádějící či klamavé informace či odporující těmto Všeobecným obchodním podmínkám, a to bez finanční náhrady. V případě opakovaného uvádění zavádějících či klamavých údajů, je Provozovatel oprávněn bez finanční náhrady smazat Účet Objednatele.

 


4. SMAZÁNÍ A BLOKACE

4.1. V případě, že Objednatel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z těchto Všeobecných obchodních podmínek, je Provozovatel oprávněn bez finanční náhrady smazat tento inzerát.

4.2. Provozovatel je oprávněn bez udání důvodu kdykoliv odmítnout zveřejnit inzerát či údaje obsažené v inzerátu, avšak především z důvodu v inzerátu uvedených klamavých či zavádějících informací, popř. vulgarismů.

4.3. Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez udání důvodu zablokovat účet Objednatele, a to především z důvodu porušení povinnosti Objednatele, a to bez finanční náhrady.

 


5. ZRUŠENÍ ÚČTU

5.1. Objednatel může kdykoli zrušit svůj Účet, a to písemně na e-mailovou adresu: info@LuxusniVozy.cz. Do předmětu daného e-mailu uvede „Žádost o zrušení účtu“.

 


6. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

6.1. Provozovatel neodpovídá Objednateli ani třetí osobě za škodu vzniklou uveřejněním inzerátu, s čímž Objednatel výslovně souhlasí.


7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Objednatel výslovně souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat Objednateli obchodní sdělení týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících.

7.2. Smluvní vztah založený mezi Provozovatelem a Objednatelem se řídí zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky měnit. O takové změně bude Objednatele informovat emailem. V případě, že Objednatel nebude souhlasit se změnou těchto Všeobecných obchodních podmínek, je povinen do 14 dnů zrušit svůj Účet a zaslat písemnou žádost o vrácení poměrné části úhrady za registraci, a to na e-mailovou adresu: info@LuxusniVozy.cz. Do předmětu daného e-mailu uvede „Nesouhlasím s VOP“.

7.4. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím (Objednatelem) a kupujícím a neodpovídá mimo jiné za jakost a původ motorového vozidla. Případné reklamace zakoupeného motorového vozidla lze uplatňovat výhradně u prodávajícího (Objednatele).

7.5. Informace uveřejňovaných na těchto stránkách mohou být změněny nebo aktualizovány bez předchozího upozornění. Provozovatel neodpovídá za správnost informací uveřejňovaných na těchto stránkách.

7.6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2014